ตำแหน่งที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตำแหน่งฝ่ายบุคคล ที่จะช่วยในการคัดเลือกบุคคลที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมทำงานในองค์กร และทุกองค์กรก็ต้องงการพนังกงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงานด้วย ดังนั้นพนักงานที่เข้ามาจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำหน้าที่ hr manager สมัครงาน ว่ามีคุณสมบัติมากแค่ไหน

เพราะงานนี้ต้องทำงานกับคนเป็นส่วนใหญ่ และต้องมีตาที่แหลมคมพอสมควรในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาในองค์กร สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเข้ามาทำงานเป็นฝ่ายบุคคล นอกเหนือจากการต้องคักเลือกพนักงานแล้ว ยังมีหน้าที่อะไรที่สำคัญอีกบ้างสำหรับงานในตำแหน่งนี้

-การวางแผนกยุทธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่มีความเชี่ยมชาญ ต้องสามารถจจัดสรรพนักงานในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานขององค์กรก้าวหน้าไปได้ตามเป้าหมาย โดยการเลือกใช้บุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคลได้ ควรผ่านประสบการณ์ในด้านนี้มาพอสมควร เพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ

-การสรรหาบุคลากร ในกรณีที่มีบุคลเก่าลาออก หรือองค์กรมีความต้องการอยากจะเพี่มบุคลากรมาขึ้น หน้าที่สำคัญของ hr manager สมัครงาน จะต้องเป็นผู้ที่ทำการคัดเลือกพนักงานเข้ามาในองค์กรด้วย และคัดเลือกอย่างเหมาะสมกับการทำงาน ตรงกับงานที่มีอยู่ โดยต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์งาน การอ่านคน และทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามาด้วย

-การพัฒนาบุคลากร หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ไม่เพียงแค่การคัดสรรพนักงานใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่ในการอบรมพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้พนักงานแต่ละคนมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยการจัดงานสัมมนา หรืองานประชุม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาองค์กรในระยะยาว

-ประเมินการให้รางวัล ในแต่ละปีจะมีการพิจารณาให้โบนัสกับพนักงานที่อยู่ในองค์กร รวมไปถึงการพิจารณาเพื่อเลื่อนตำแหน่งงาน โดยหน้าที่ส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับฝ่าย hr manager สมัครงาน ในการคัดเลือกและพิจารณา ว่าใครมีคุณสมบัติที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ และพร้อมที่จะเลื่อนตำแหน่งบ้าง โดยจะใช้คุณภาพของการทำงานจริงเป็นตัวตัดสิน ไม่ใช่ความลำเอียง

-บริหารคนเก่ง เจ้าหน้าที่บุคคลที่มีความสามารถ นอกจากจะคัดเลือกคนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาได้แล้ว ยังต้องทำหน้าที่สำคัญคือจะทำอย่างไร ให้บุคลากรทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้น มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีก ดั้งนั้นผู้ที่จะทำงานนี้ได้ ต้องมีความสามารถในการจัดการกับคนได้อย่างเหมาะสม

-มีใจรักงาน ผู้ที่จะเข้ามาทำงานเป็นฝ่ายุคคลได้ อาจจะต้องเจอกับแรงกดดันหลายอย่าง เช่นการคัดเลือกบุคคล การต้องทำงานกับคนจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งก็ต้องเหนื่อยใจมากหน่อย ไม่เหมือนกับทำงานกับเครื่องจักร ผู้ที่ทำงานนี้ได้ จึงต้องมีความรักในงานนี้จริงๆ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญของผู้ที่จะทำงานในตำแหน่ง hr manager สมัครงาน ลองดูว่าเรามีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็ควรฝึกฝนให้พร้อม เพื่อที่จะได้ทำงานในตำแหน่งนี้อย่างมีคุณภาพ