การเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การจัดงานสัมมนาหรือไม่ก็เป็นการจัดอบรม ที่จะเป็นการเพิ่มความรู้เพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน ให้กบบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้อีกด้วย

การจัดงานอบรมหรือสัมมนา จึงต้องมีการวางแผนเตรียมการต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดงานแต่ละครั้ง มีเทคนิคอะไรบ้างที่จำเป็นในการจัดงานลักษณะนี้

-หัวข้อในการสัมมนา ควรเลือกหัวข้อที่คิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานมากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กรด้วย ก่อนที่จะจัดงานจึงต้องกำหนดหัวข้อ และวัตถุประสงค์ของการจัดงานเอาไว้ก่อน ว่าต้องการอยากจะให้ผู้เข้าอบรมสัมมนา ได้อะไรจากงานในครั้งนี้

-หามืออาชีพในการบรรยาย การจะบรรยายในการอบรมหรือสัมมนา ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้ ควรจะเป็นมืออาชีพในหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยม บางคนเป็นนักพูดที่มีคนฟังเป็นจำนวนมาก การเลือกวิทยากรในการบรรยาย ให้เหมาะสมกับหัวข้อในการบรรยาย จะช่วยให้ผลลัพธ์ในการจัดงานออกมาดียิ่งขึ้น

-สถานที่ การเลือกสถานที่ก็จำเป็นเช่นเดียวกัน หากสถานที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อของการจัดงาน ที่เข้าร่วมก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อย่างเช่นหัวข้อของการทำเกษตรอินทรีย์ สถานที่ในการจัดงานก็ควรจะเป็นสถานที่ที่มีการโชว์ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ รวมถึงขั้นตอนในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยด้วย หากผู้เข้าร่วมงานได้เห็นตัวอย่างของจริง ความเข้าใจก็จะมีมากกว่าเดิม ดีกว่าการบรรยายด้วยปากเปล่าเพียงอย่างเดียว

-อุปกรณ์ครบ การจะจัดประชุมหรือสัมมนา อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยเช่น เครื่องเสียง เครื่องสำหรับฉายสไลด์ พ้อยเตอร์ และเวทีสำหรับการบรรยาย อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีอย่างเพียบพร้อมก่อนที่จะเริ่มการสัมมนา หากมีอะไรขาดก็ต้องจัดการให้เรียบร้อย

-กำหนดการต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาหรืออบรม ควรจะมีการแบ่งเวลาให้ชัดเจน ว่าจะบรรยายกี่นาทีกี่ชั่วโมง แล้วถึงจะพัก หรือมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบรรยายบ้าง ถ้ามีการกำหนดเวลาในการจัดงานที่ชัดเจน ก็จะช่วยให้งานออกมาดูราบรื่นเป็นระบบมากขึ้น

-เอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาได้เข้าใจ รวมทั้งได้เห็นเนื้อหาของการบรรยายไปพร้อมเพรียงกัน ควรจะมีเอกสารประกอบการบรรยายด้วย อาจจะทำแจกก่อนที่ผู้เข้าร่วมงานจะเข้างาน หรือเอาวางไว้ตามที่นั่งที่จะเตรียมเอาไว้ก็ได้ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมงาน

-หาจุดบกพร่อง ในการจัดงานแต่ละครั้งควรมีการประเมินคุณภาพ รวมถึงการมองหาปัญหาต่างๆ ว่ามีอะไรบกพร่องในการจัดงานในครั้งนี้หรือไม่ อย่างเช่นสถานที่เพียงพอหรือไม่ อาหารสำหรับรับรอง ห้องพักผ่อน ซึ่งจะได้เอาไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากกว่าเดิม

ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดงานอบรมสัมมนาที่ https://www.okseminar.com/ ที่ไม่ควรมองข้าม หากมีการจัดงานที่เป็นแบบแผนตามที่กำหนดเอาไว้ทั้งหมด ผู้ที่เข้าร่วมงานก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมงาน และการจัดงานก็จะไม่สูญเปล่า